Všeobecné podmínky:

PRODÁVAJÍCÍ:

ING.VÁCLAV JANDA

IČO: 62212401

Sídlo: Soukenné nám.121/1, 46001, Liberec 4

Země určení:

Prodávající zajišťuje dopravu zboží na celém území České Republiky, na Slovensko,do Polska, Německa,Rakouska,Belgie a Maďarska a do dalších států EU .

Jsme schopni po individuální dohodě doručit zboží i do jiných států .

Pro naše mezinárodní zásilky (krom Slovenska) využíváme služeb německé pošty Deutsche Post. Je spolehlivá, rychlá a levnější než Česká pošta.

V případě, že kupující odebírá zboží osobně, k předání zboží dojde po telefonické dohodě na předem určeném místě. Pokud se kupující neprokáže dokladem,

 

Objednávka:

Podmínkou vzniku kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je odeslání písemné objednávky z e-shopu dogmans.cz nebo objednávka učiněná telefonicky na  773585514 či na obchod@dogmans.cz .

 

Odeslání písemné objednávky potvrdíte během procesu nákupu na www.dogmans.cz a zvolení dodacích a platebních podmínek.

O stavu objednávky bude zákazník informován e-mailem. Může být zároveň vyzván k potvrzení objednávky prodávajícím buď telefonicky nebo písemně. Účelem potvrzení je ověření totožnosti kupujícího, kontrola sortimentu objednaného zboží a upřesnění údajů k dodávce.

Cena a platby:

Pro kupujícího je platná cena na stránkách www.dogmans.cz v okamžiku odeslání objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny za zboží v případě že dojde k výrazné změně kurzu vůči zahraniční měně nebo dojde ke změně u velkoobchodního prodejce a u ostatních dodavatelů zboží. Kupní cenu lze považovat za zaplacenou až v okamžiku, kdy je v plné výši připsána na bankovní účet prodávajícího nebo je uhrazena v plné výši v hotovosti prodávajícímu nebo pracovníkovy přepravní služby. Kupující obdrží současně se zbožím také řádný daňový doklad, který je současně dokladem o zaplacení zboží.

Kupující přebírá zboží až v okamžiku, kdy je uhrazena jeho cena v plné výši vyplacena hotově, pokud nebylo dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána cena za dopravu.

 

Záruka a Reklamace:

na veškeré zboží platí záruka -garance 24 měsíců od data zakoupení(doručení).

Reklamaci zákazník podá v zákonné lhhůtě(24měsíců od zakoupení-převzetí zboží) písemně na adresu naší provozovny Liberec, Ruprechticka ul.55, 46001. Na tutéž adresu doručí reklamované zboží, které nesmí jevit známky poškození nevhodným používáním, musí být čisté a zabalené tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození během transportu. Doklad o zaplacení musí byt v kopii zaslán spolu se zbožím a popisem reklamovaných vad a skutečností.

Reklamaci musí dodavatel vyřídit v zákonné lhůtě 30dní nebo podat právu a dohodnout se o prodloužení této lhůty před jejím uplynutím.

Reklamaci zákazník může též uplatnit přímo na prodejně Dogmans v Liberci Ruprechtické ul 55-

Storno:

Storno objednávky ze strany kupujícího:

Po závazném objednání má kupující právo odstoupit od objednávky bez udání důvodů ve lhůtě do 14 dní od převzetí zboží.

Prodávající může uplatnit náhradu škody, která vznikla při stornování objednávky a to především vynaložením nákladů na dopravu a další poplatky související s objednáním zboží.

Storno objednávky ze strany prodávajícího:

- Zboží se již nevyrábí nebo došlo k výraznému zvýšení ceny u dodavatele zboží, proto Prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího, aby ho informoval o vzniklé situaci. Pokud je možná náhrada zboží podobného charakteru a ceny a dojde ke vzájemné dohodě, prodávající se snaží dodat toto zboží v původně dohodnutém termínu a ceně.

Pokud již zaplatil kupující za zboží a prodejce mu je z výše uvedených důvodů není schopen dodat, dojde ze strany prodávajícího ke vrácení celé částky na účet nebo adresu, kterou určí kupující a to co nejdříve.

 

Odstoupení od smlouvy  – vrácení zboží:

Pokud zboží nevyhovuje představě kupujícího, má kupující právo odstoupit od smlouvy(vrácení zboží) dle § 53 Občanského zákoníku.

Toto právo zaniká, pokud je kupující fyzická osoba-podnikatel či firma a jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Odstoupení od smlouvy je možné v zákonné lhůtě 14 dní a to pouze pokud je zboží nepoškozené a musí obsahovat veškeré původní příslušenství.

Zboží lze zaslat na naši poštovní adresu (DOGMANS, Ruprechtická 55, Liberec 1, 46001, TEL: 773585514  doporučeně, ne na dobírku (takové zboží nebude přijato).

Částka bude zaslána na adresu nebo bankovní účet kupujícího. Při splnění všech výše uvedených podmínek Vám bude zaslána částka v co nejkratším čase.

 

Prodávající má právo uplatnit nárok na započtení svých nákladů případně započíst poškození vráceného zboží nebo náklady nutné na jeho vyčištění .

Pokud vrácené zboží bylo používané a jeví známky opotřebení, má prodávající právo, v případě , že toto zboží nejde dále prodat za plnou cenu, tuto srážku uplatnit na zákazníkovi, který jej takto nekompletní či s vadami vrátil.

Výměna zboží za jiné:

Výměnu zboží za jinou velikost, barvu či jiný produkt je možné zařídit v jednoum kroku. Zákazník prpodukt, který vrací zabalí a připraví k odeslání. Dopravce spol.DPD toto vracené zboží převezme výměnou za nové a tím zákazník nemusí platit poštovné a ztrácet čas dvojí  návštěvou pošty.

 

Zabezpečení Vašich dat:

Veškeré  Vámi poskytnuté údaje a data zůstávají u nás a v žádném případě je nebudeme poskytovat třetím stranám.

 Vaše data jsou u nás v bezpečí.

Zapracovali jsme poslední normy o GDPR, zejména Vás musíme upozpornot na tyto Vaše práva:

K ochraně VAšich dat se vztahují následující práva:

  • Právo být informován
  • Právo na přístup
  • Právo na nápravu
  • Právo být zapomenut
  • Právo omezit zpracování
  • Právo na přenositelnost dat
  • Právo na námitku
  • Práva související s automatizovaným rozhodováním včetně profilování

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo nejasnosti, prosím kontaktujte nás emailem na : obchod@dogmans.cz

 

Děkujeme Vám

 

ing.Václav Janda a

Váš dogmans team

Povinnost informovat spotřebitele o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů v obchodních podmínkách musí podnikatel splnit nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti novely.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila dne 9. 12. 2015 novelu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (např. zákon o České obchodní inspekci). O připravované novele jsme vás již informovali v článku Blíží se novelizace zákona o ochraně spotřebitele – podnikatelé pozor! Nejvýznamější částí této novely je mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, tzv. ADR.

Novela zákona o ochraně spotřebitele přinesla řadu významných změn a výrazně zasáhne do vzájemných vztahů podnikatelů a spotřebitelů. Kromě řady terminologických změn a rozšířenípravomocí České obchodní inspekce (o kterých jsme vás podrobněji informovali ve zmiňovaném článku), přinesla novela zákona o ochraně spotřebitele též možnost spotřebitelů řešit spory s podnikatelem mimosoudní cestou.

Mimosoudní řešení spotřebitelskýchsporů již od 1. 2. 2016

Novela zákona o ochraně spotřebitele (konkrétně zákona č. 378/2015 Sb.) je účinná již od 28. 12. 2015, ale některé její části m.j. rovněž část týkající se možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jsou účinné od 1. 2. 2016.

 

 Ustanovení čl. 14 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line): "Obchodníci usazení v Unii, kteří uzavírají kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb on-line, a internetová tržiště usazená v Unii uvedou na svých internetových stránkách elektronický odkaz na platformu pro řešení sporů on-line. Tento odkaz musí být pro spotřebitele snadno dostupný."

1.1.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.[JA1]  Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese [JA2] http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

1.2.      Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).


 [JA1]Ustanovení § 14 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele: „Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách.“